Ref: 20 Happy Birthday
Ref: 20 Happy Birthday Inside

Ref: 20 Happy Birthday

Red Haired Girl

Inside card reads: HAPPY BIRTHDAY- Younger Than Springtime

ref: 20