Ref: 25 Happy Birthday
Ref: 25 Happy Birthday Inside

Ref: 25 Happy Birthday

Centaur Boy with Flowers

Inside card reads: Happy Birthday Nature Boy

ref: 25