Ref: 31 Happy Birthday
Ref: 31 Happy Birthday Inside

Ref: 31 Happy Birthday

Young Woman with Bow

Inside card reads: Gorgeous- Happy Birthday To You

ref: 31