Ref: 59 Happy Birthday
Ref: 59 Happy Birthday Inside

Ref: 59 Happy Birthday

Girl with Feather Headdress

Inside card reads: Happy Birthday BIG CHIEF

ref: 59