Ref: 72 Happy Birthday
Ref: 72 Happy Birthday Inside

Ref: 72 Happy Birthday

Girl with Bee

Inside card reads: HAPPY BIRTHDAY HONEY

ref: 72