Ref: 77 Happy Birthday
Ref: 77 Happy Birthday Inside

Ref: 77 Happy Birthday

Trendy Girl

Inside card reads: Happy Birthday LUV!

ref: 77