Ref: 78 Happy Birthday
Ref: 78 Happy Birthday Inside

Ref: 78 Happy Birthday

Girl with Bunch of Flowers

Inside card reads: Happy Birthday a whole bunch

ref: 78