Ref: 82 Happy Birthday
Ref: 82 Happy Birthday Inside

Ref: 82 Happy Birthday

Old Fashioned Girl

Inside card reads: JUST AN OLD FASHIONED WISH FOR A HAPPY BIRTHDAY

ref: 82